Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității

Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a persoanelor singure, pentru creșterea natalității

A fost publicată metodologia pentru programul de FIV / ET organizat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Începând cu 1 decembrie se pot depune dosarele pentru program.

METODOLOGIA PROGRAMULUI – click pentru download

Beneficiarii programului sunt cuplurile și femeile infertile, care au fost diagnosticate cu o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea în program sunt următoarele:

 1. cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor și condițiilor programului;
 2. procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfășoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României afiliată programului, autorizată să desfășoare acest tip de activități specifice;
 3. cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă domiciliul în România;
 4. cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriți sau nu)/ femeia infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
 5. vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 și 45 ani.

Acordarea beneficiului social se realizează în baza criteriului “primul venit – primul servit“, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MFTES.

Solicitanții trebuie să depună online la adresa cresterenatalitate@mfamilie.gov.ro a MFTES dosarul complet.

În cazul solicitanților care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, regăsită în cadrul secțiunii contact pe site-ul www.mfamilie.gov.ro

Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate și semnate(unde este cazul) și certificate ”Conform cu originalul”, ulterior, scanate, și trimise pe email.

Cererea de înscriere – Anexa 1, trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:

 1. Copii ale actelor de identitate ale solicitanților;
 2. Declarație pe propria răspundere;
 3. Document medical din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV, eliberat de un medic specialist (care este angajat sau colaborator al unei unități medicale afiliate în program) în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV și reproducere umană asistată medical, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului.
 4. Adeverință eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat.
 5. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

Dosarele prevăzute se înregistrează în ordinea primirii într-un registru special de evidență al dosarelor, întocmit, completat, păstrat și arhivat de către MFTES.

După trimiterea documentelor, solicitanții primesc pe adresa de e-mail confirmarea înregistrării și numărul de înregistrare al dosarului.

În situația în care beneficiarul nu a menționat pe cererea de înscriere sau nu dispune de o adresă de e-mail, primește numărul de înregistrare al dosarului prin intermediul unui mesaj text pe telefon.

 1. Cuantumul beneficiului social este de maximum 15.000 lei per beneficiar pentru decontarea cheltuielilor necesare efectuării procedurilor.
 2.  Beneficiul prevăzut la alin.(1) nu constituie venit în sensul Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.226/2021 privind măsurile de protecție socială pentri consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare și Legea nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările uterioare.
 3. În cadrul programului, un beneficiar poate primi beneficiul social pentru un număr de maximum trei proceduri pe an pe toată perioada desfășurării programului.
 4. Beneficiul social se acordă sub forma a două vouchere: un voucher electronic – card și un voucher pe suport hârtie.
 5. Voucherul electronic-card este în sumă de 5.000 lei și este aferent tratamentului medicamentos.
 6. Voucherul pe suport hârtie este în valoare de 10.000 lei și este utilizat pentru procedurile medicale specifice.
 7. Cele două vouchere sunt acordate simultan.